Hamam böceği zararları

hamam-bocegi-zararlari

Bazı çalışmalarda deri testlerinde hamam böceklerine karşı duyarlılık saptanan çocuklarda astım gelişiminin daha kolay olduğu belirtilmektedir . Özellikle yaşamın ilk 3 ayında hamam böceklerine maruz kalan bebeklerde tekrarlayan vizing ve astım ortaya çıkabilmektedir . Yakın zamanda Brezilya’da yapılan bir çalışmada evlerinde hamam böcekleri saptanan çocuklarda astımın daha sık görüldüğü bildirilmiştir . Bir başka çalışmada ise astımlı çocuklar en çok ev tozu akarlarına karşı duyarlı bulunsalar da, geçirdikleri vizing ataklarının, deri testlerinde saptanan hamam böceği duyarlılığı ile korele olduğu saptanmıştır . Amerika’da yapılan bir başka çalışmada ise, tekrarlayan vizing atakları nedeniyle 2 yıl içinde bir kliniğe başvuran çocuklar retrospektif olarak incelenmiştir. Hamam böceğine duyarlılığı saptanan en küçük çocuğun 6 aylık olduğu görülmüştür. 4 yaşın altındaki çocukların %1 4.3’ünün sadece hamam böceği allerjenine duyarlı olduğu bulunmuştur. Bu bulgulara dayanarak günümüzde hamam böceği allerjenine karşı duyarlılığın çok küçük yaşlarda başladığı, böylece birçok küçük çocuğun sadece hamam böceği allerjenine duyarlı olabileceği ileri sürülmektedir.

Hamam Böceği Yaşam Alanları


Çocuklar üzerine yapılan çalışmaların yanısıra hamam böceklerinin erişkinlerde görülen Hamam böceği zararları ve astım üzerine etkileri de incelenmektedir. Orneğin Venezüela’da yapılan bir çalışmada, değişik allerjik şikayetlerle başvuran hastalar incelenmiş ve sosyo-ekonomik düzeyi düşüktür. Hijyen koşullarının tam sağlanmadığı evlerde yaşayan hastaların deri testlerinde hamamböceklerine karşı duyarlılığın anlamlı derecede yüksek olduğu bulunmuştur. Yakın zamanda New York’da yapılan bir çalışmada 60 yaş ve üstündeki astımlı hastalar incelenmiştir. Ve deri testlerinde hamam böceğine duyarlılık saptanan hastaların diğerlerine oranla,  hava yolu aşırı duyarlılıklarının artmış olduğu, yani astımlarının daha ciddi olduğu bulunmuştur .
Hamam böceklerinin solunum yolu allerjisi olduğu bilinen hastaların semptomları üzerindeki etkilerini araştıran çalışmaların yapılmıştır.  Amerika’daki bir çalışmada yeni gelişen astım üzerine etkileri de incelenmiştir. Bu çalışmada ev tozunda ölçülen Bla g 1 ve Bla g 2 miktarının artışıyla, astım tanısı konulan çocuklar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Benzer ilişki maytlar ve kedi allerjeninde ise gösterilememiştir . Bu çalışma, hayatın erken döneminde hamamböceği allerjeni ile karşılaşılmasının, riskli gruplardaki çocuklarda astım gelişimini etkilediğini teyid etmektedir.